Deklaracja zgodności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp1.olesno.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Aktualizacja oświadczenia: 11.03.2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Dla strony sp1.olesno.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sp1.olesno.pl spełnia wymagania w 100%.

Portal nie jest dostępny dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Adamski, sp1@olesno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 358 20 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 02.09.2019.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-300 Olesno, ul. Pieloka 12
Tel.: 34 358 20 82
E-mail: sp1@olesno.pl

Strona internetowa: sp1.olesno.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie nie ma podjazdu do głównych drzwi wejściowych. Wjazd do szkoły możliwy jest od strony ulicy Brunona Aleksandra.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Pieloka oraz z tyłu budynku od ul. ks. Brunona Aleksandra. Do wejścia głównego (ul. Pieloka) prowadzą schody, natomiast z wejścia tylnego (ul. ks. Brunona Aleksandra) mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia z tyłu budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarzy prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej